ولوم زندگی روی 100

سلام زندگی

سلام زندگی

ولوم زندگی روی 100

زندگی عالیه !!!...به مولا

آخرین نظرات
نویسندگان

زندگی

شنبه, ۲ آذر ۱۳۹۲، ۰۵:۲۳ ب.ظ

برای دفاع در مقابل انتقادی که از تو میکنند وقت تلف نکن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

از افراد منفی دوری کن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

به بهانه این که پولی برای فرزندانت به ارث بگذاری ناخن شکنی نکن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
شرافتمند باش

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
از این که به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام می دهند , اجتناب کنو در عوض به آنها بگ. چه

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

کاری باید انجام بگیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقشان تو را شگفت زده خواهند کرد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

تمیز و آراسته باش

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

هرگز از به دست آوردن آن چه حقیقتا می خواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهای بزرگ دارد بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هر کس , مورد تحسین واقع شدن است

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

متنی را که باید امضا کنی به دقت بخوان . یادت باشد که معمولا امضای بزرگ علامت دادن و امضای کوچک علامت گرفتن چیزی است

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
به دیگران فرصتی دوباره بده, اما نه سه باره

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

هرگز در هنگام خشم دست به عمل نزن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس انها را نادیده بگیر

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

وضع و حالت خوبی داشته باش. هنرمند و با اعتماد به نفس وارد اتاق شو

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

هر کجا به پیش داروری و تبعیض برخوردی با آن مبارزه کن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
از هر چه داری استفاده کن و نگذار در اثر بلا استفاده ماندن بپوسد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
عاشق پیشه باش

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
بگذار دیگران بفهمند در چه مورد ایستادگی می کنی و در چه مورد استادگی نخواهی کرد


بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

هرگز از کسی که چک حقوقت را امضا می کند انتقاد نکن. اگر از کارت راضی نیستیاستعفا کن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

به طرز ارضا نشدنی ای کنجکاو باش. از کلمه های چرا زیاد استفاده کن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

مردم را به قدرت قلبش اشان اندازه بگیر. نه به قدرت حساب بانگی شان

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

یاد بگیر چکه لوله آب دستشویی را تعمیر کنی

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

بهترین دوست همسرت باش

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
نگران نباش که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندانت بدهی.بهترین آن چه را می توانی به آنها بده

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

گوشت قرمز کم بخور

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

نمک کم بخور

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

به کسی قبطه نخور

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

اتومبیلی را که امانت گرفته ای با باک پر پس بده

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

کاری را انتخاب کن که با ارزش های تو هماهنگی داشته باشد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

هر کاری از دستت بر می آید برای کار فرمایت انجام بده . این یکی از بهترین سرمایه گذاری های عمرت خواهد بودبرای دفاع در مقابل انتقادی که از تو میکنند وقت تلف نکن

از افراد منفی دوری کن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

به بهانه این که پولی برای فرزندانت به ارث بگذاری ناخن شکنی نکن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
شرافتمند باش

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
از این که به دیگران بگویی چه طور کاری را انجام می دهند , اجتناب کنو در عوض به آنها بگ. چه

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

کاری باید انجام بگیرد. خواهی دید که آنها با راه حلهای خلاقشان تو را شگفت زده خواهند کرد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

تمیز و آراسته باش

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

هرگز از به دست آوردن آن چه حقیقتا می خواهی ناامید نشو. کسی که آرزوهای بزرگ دارد بسیار قوی تر از کسی است که فقط واقعیت ها را در دست دارد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

یادت نرود بالاترین نیاز عاطفی هر کس , مورد تحسین واقع شدن است

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
به دیگران فرصتی دوباره بده, اما نه سه باره

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

هرگز در هنگام خشم دست به عمل نزن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

چیزهای کم اهمیت را تشخیص بده و سپس انها را نادیده بگیر

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

وضع و حالت خوبی داشته باش. هنرمند و با اعتماد به نفس وارد اتاق شو

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

هر کجا به پیش داروری و تبعیض برخوردی با آن مبارزه کن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
از هر چه داری استفاده کن و نگذار در اثر بلا استفاده ماندن بپوسد

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
عاشق پیشه باش

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
بگذار دیگران بفهمند در چه مورد ایستادگی می کنی و در چه مورد استادگی نخواهی کرد


بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

به طرز ارضا نشدنی ای کنجکاو باش. از کلمه های چرا زیاد استفاده کن

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

مردم را به قدرت قلبش اشان اندازه بگیر. نه به قدرت حساب بانگی شان

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

یاد بگیر چکه لوله آب دستشویی را تعمیر کنی

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com
نگران نباش که مبادا نتوانی بهترین چیزها را به فرزندانت بدهی.بهترین آن چه را می توانی به آنها بده

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

شیر کم چربی بنوش

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

گوشت قرمز کم بخور

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

کیفیت یک محله از روی رفتار مردمی که در آن زندگی می کنند بسنج

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

نمک کم بخور

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

به کسی قبطه نخور

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

برای همه موجودات زنده احترام قائل باش

اتومبیلی را که امانت گرفته ای با باک پر پس بده

بهترین و جدیدترین خدمات وبلاگ نویسان جوان        www.bahar22.com

کاری را انتخاب کن که با ارزش های تو هماهنگی داشته باشد

هر کاری از دستت بر می آید برای کار فرمایت انجام بده . این یکی از بهترین سرمایه گذاری های عمرت خواهد بود

موافقین ۰ مخالفین ۰ ۹۲/۰۹/۰۲
حسن فرهادی

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی